मेरो विश्वास

दयामा होइन, दायित्वमा
उपकारमा होइन, अधिकारमा
उपहारमा होइन, परिश्रममा